2/21/2008

KOKKUVÕTE

Projektis osalesid õpilased Ahtmest, Türilt, Roosna-Allikult ning Järva- Jaanist.

Projekti käigus viidi läbi uurimus, kuidas õpilased kasutavad tehnoloogiat õppetöös ning korraldati õpilastööde konkurss "Õpilaselt õpilasele". Kokkuvõtted tehti konverentsil.

Uurimuses osales kokku 217 õpilast. Ahtme Gümnaasiumist 75 õpilast (53 tüdrukut ja 22 poissi - 9.-12.klass) ja Türi Gümnaasiumist 142 õpilast (91 neidu ja 51 noormeest - 8.-12 klass).
Projekti käigus selgus, et lemmikõppeaineks Ahtme Gümnaasiumi õpilastel on inglise keel ja emakeel ning kolmandal kohal kehaline kasvatus, Türi Gümnaasiumi õpilaste lemmikõppeaine on kehaline kasvatus seejärel kunst ning kolmandana nimetati inglise keelt.
Õppeainetest, millistest on päriselulistes situatsioonides kõige enam kasu, nimetasid

  • Ahtme õpilased olulisuses järjestuses: inglise keel, emakeel ja matemaatika
  • Türi õpilased järgmisi: emakeel, inglise keel ja matemaatika.

Õppeainetest, millistest on kõige enam kasu haridustee jätkamisel, nimetasid

  • Ahtme õpilased olulisuse järjestuses: inglise keel, matemaatika ja emakeel.
  • Türi õpilased matemaatika, inglise keel ja emakeel.

Kõige raskemad õppeained on

  • Ahtme Gümnaasiumi õpilastele füüsika, keemia ja matemaatika
  • Türi Gümnaasiumi õpilastele matemaatika, füüsika, ajalugu.

Eelistatavateks vahenditeks ja meetoditeks aine õppimisel peavad mõlema kooli õpilased traditsioonilisi vahendeid. Kõige vajalikumaks vahendiks peetakse õpikut ja kõige paremaks meetodiks õpetaja selgitust tervele klassile.

Aine õpetamise huvitavamaks muutmist peavad õpilased võimalikuks rühmatöö (82% vastanutest) ja tehnoloogia (58%) kasutamisulatuse suurendamisega.

Mõlema kooli õpilaste poolt peetakse kõige raskemateks teemadeks matemaatikas trigonomeetriat (53% vastanutest) ja funktsioone (48%). Lemmikteemadena nimetati võrrandite lahendamist (36%), peastarvutamist (29%) ja ka funktsioone (27%).


Õpiprogrammidest nimetati Functionit, GeomeTricksit ja T-Algebrat ning veebipõhistest materjalidest nimetati www.miksike.ee, www.miksike.net, www.kool.ee, matemaatika.edu.ee, college.ru/mathematics/, rambler.ru.

Uurimuses küsiti ka õpilaste õppimisele kuluvat aega.

  • Türi Gümnnaasiumi õpilastel kulub kodus õppimisele keskmiselt 2,52 tundi nädalas (tüdrukutel 2,94 ja poistel 2,1 tundi).
  • Ahtme Gümnaasiumi õpilastel kulub õppimisele nädalas keskmiselt 6,69 tundi (tüdrukutel 7,17 ja poistel 4,97 tundi).

Tehnoloogiat kasutab õppimisel 92,17% vastanutest.

Õpilased on oskustelt ja tahtelt valmis õppetöös veebipõhiseid õppematerjale ja õpiprogramme kasutama, kuid kahjuks ei ole e-õppe rakendamine põhikoolis ja gümnaasiumis kohe ja praegu võimalik, kuna puuduvad vastavad õppematerjalid ja õpiprogrammide kasutamise juhendid.

Haridusministeerium võiks pöörata suuremat tähelepanu õppetööks vajalike õpiprogrammide ja internetipõhiste õppematerjalide loomisele.

Projekti raames läbi viidud konkursil "Õpilaselt õpilasele" osales 11 õpilast kokku 14 tööga.
Õpilasid koostasid õppematerjale ja juhendeid õpiprogrammide kasutamiseks õppetöös.
Õpilastöödega saab tutvuda aadressil http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/index.php?str=40&artCat=19&artID=156

0 kommentaari:

Postita kommentaar

Tellimine: Postituse kommentaarid [Atom]

<< Avaleht