1/25/2008

У нас прошел конкурс рисунков

На тему "Киберопастность"
Работы можно посмотреть здесь:
Конкурс рисунков

1/22/2008

KONVERENTS

Konverents „21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös” toimub 9.veebruaril kell 10.00
Türi Gümnaasiumis.
AJAKAVA
10.00 - 10.30 Kogunemine, registreerumine
10.30 - 10.45 Avamine
10.45 - 11.15 Ettekanded (kokkuvõtted uurimusest „21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös”)
  • Türi Gümnaasium
  • Ahtme Gümnaasium

11.20 – 11.50 Konkursil "Õpilaselt õpilasele" osalenud tööde esitlused

11.50 - 12.00 Konkursil "Õpilaselt õpilasele" osalenud tööde autasustamine

12.00 – 12.30 Vaheaeg

12.30 – 13.30 Töötoad

  • Õpetajad: sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös
  • Õpilased: arvutikaitse ja internetiturvalisus

13.30 – 13.50 Kokkuvõtted töötubadest
13.50 Konverentsi lõpetamine

Konkurss "Õpilaselt õpilasele"

Meie projekti raames toimub ka õpilaste omaloominguliste tööde konkurss "Õpilaselt õpilasele"
Konkursile „Õpilaselt õpilasele” on oodatud õpilaste poolt loodud juhendmaterjalid tehnoloogia rakendamiseks õppeprotsessis
(*juhendi võib luua nii tarkvara kasutamise kohta kui ka riistvara kasutamise kohta,
*vahendi, millega juhend luuakse, valib õpilane ise).
Juhend peab olema avaldatud internetis 1.veebruariks.
Juhendi avalehel peab olema:
*aine,
*seotus õppekavaga,
*vahendi eesmärk (mida saab selle juhendi järgi kasutama õppida),
*juhendi koostaja andmed (nimi, kool, klass, meiliaadress, juhendaja õpetaja).

Juhend võiks olla varustatud CreativeCommons litsentsiga
Creative Commons License

1. veebruari õhtuks tuleb saata juhendi veebisaadress aadressile aluojalaine@gmail.com
Juhendite hindamine toimub juhendi koostajate ja õpilaste juhendajate endi poolt 4.-7.veebruarini aadressil http://www.eformular.com/laine/juhendikonkurss
Iga hindaja ja õpilase juhendaja hindab oma tööd maksimalselt (10 punktiga).
Auhindadeks vahendid tehnoloogiaga töötamiseks.
Auhinnad antakse üle konverentsil.

Taaniel demonstreerib juhendit

Taaniel sai valmis tarkvaraga Wink loodud õpitarkvara "Function" kasutamise juhendi.
Juhendit saab vaadata aadressil http://tyrigy.tyri.ee/Winki1.htm.
Taaniel demonstreerib oma juhendit meeskonnale.


Andra katsetab, kuidas programm toimib.

1/19/2008

Вторая сложная тема


Тригонометрия
Над ней работает Юра Бабкин

Начата работа и над трудным материалом


Георгий Соцков выбрал тему "Векторы".
Его материалы он опубликует здесь:
Векторы

журналисты тоже работаютИх сообщения вы уже могли прочитать.

Хроника событий


Наши статистики Ирина и Ольга закончили обрабатывать анкеты и приступили к созданию презентации по этим материалам.

1/18/2008

Statistikud lõpetavad ankeetide andmete kokkuvõtte vormistamist

Nüüd kus uus aasta on uue hoo sisse saanud, jätkab Türi tiim oma usinat tööd.
Statistikud Liina ja Maria lõpetavad andmete analüüsi.

1/16/2008

Об Ахтмеской гимназии


История развития гимназии
1. Школа основана 17 октября 1962г.

2. Название:
1962 - Школа-интернат №2
1966 - Средняя школа №14
1993 - Ахтмеская гимназия

3. Адрес:
Алтсерва 6, Кохтла-Ярве 31021 (7-12 кл.)
Сыпрузе 33, Кохтла-Ярве 31021 (1-6 кл.)

...
(остальное Вы можете увидеть на дом.странице АГ http://www.ahtme.edu.ee/?tl=1&m=34&mod=content&showid=50)

История Кохтла-Ярве.

Кохтла-Ярве получил статус города немногим более полувека назад. Однако поселения на его территории существовали давно. В древние времена на месте современного Кохтла-Ярве насчитывалось 36 поселений. Первое упоминание о деревне Ярве относится 1241 году в Датской поземельной книге. Вероятно, на месте нынешнего Кохтла-Ярве так и не возникло бы города, если бы не горючий сланец, залежи которого в здешних краях довольно значительны.
В 1919 году в Эстонской республике было создано объединение "Государственная сланцевая промышленность". Сланец добывали как под землей, в шахтах, так и открытым способом, то есть на сланцевых разрезах. Рядом с шахтами и разрезами росли поселки. В 1924 году неподалеку от железнодорожной станции Кохтла был построен завод по производству сланцевого масла. Рядом с ним начал расти рабочий поселок, названный Кохтла-Ярве. В середине 30-х годов он включал несколько рабочих кварталов - Кява, Вахекюла, Паванду.
В 1949 году в состав Кохтла-Ярве были включены поселки Кохтла и Кукрузе. В 1960 году в него вошли города Йыхви и Ахтме, а также поселок Сомпа. В 1964 году в подчинение Кохтла-Ярве перешли город Кивиыли, поселки Ору, Пюсси и Вийвиконна. Таким образом, Кохтла-Ярве сильно разросся, превратившись при этом в город с уникальной планировкой, поскольку его части оставались сильно разбросанными "островами", лежащими среди лесов, сельскохозяйственных угодий и сланцевых разработок.
В 1991 году количество частей Кохтла-Ярве уменьшилось, из его состава вышли Йыхви, Кивиыли и Пюсси, став самостоятельными городами. В настоящее время Кохтла-Ярве состоит из шести частей: Ярвеская часть, Сомпа, Кукрузе, Ахтме, Ору и Вийвиконна (в последнюю часть административно входит и поселок Сиргала).
Планировка нашего города остается очень своеобразной. Число жителей его немногим менее 50 тысяч.Kohtla-Järve sai linna staatuse natuke üle poole sajandi tagasi. Aga asundused tema territooriumil olid juba ammu. Muistsetel aegadel võis praeguse Kohtla-Järve aladel eristada 36 asulat. Esimene viide Järve küla kohta oli 1241.aastal Taani maaraamatus
Arvatavasti praeguse Kohtla-Järve kohale ei olekski kerkinud linna, kui mitte põlevkivi, mille lademed siinsetes paikades on võrdlemisi suured.
1919.aastal Eesti Vabariigis oli loodud koondis "Riiklik Põlevkivitööstus". Põlevkivi kaevandati nii maa all kaevandustes, kui ka pealmaakaevandamisega karjäärides. Kaevanduste ja karjääride juures kerkisid asulad. 1924.aastal Kohtla raudteejaama lähedusse ehitati põlevkiviõli tootmise vabrik. Tema kõrval hakkas kasvama Kohtla-Järveks nimetatud töölisasula. 30-ndate aastate keskpaiku koosnes ta mitmest tööliskvartalist: Käva, Vaheküla, Pavandu.
1949.aastal Kohtla-Järve koosseisu olid lülitatud Kohtla ja Kukruse asulad. 1960.aastal liideti temaga Jõhvi ja Ahtme linnad ning ka Sompa asula. 1964.aastal läksid Kohtla-Järve alluvusse Kiviõli linn, Oru, Püssi ja Viivikonna asulad. Sel viisil kasva Kohtla-Järve jõudsasti, muutudes seejuures unikaalse planeeringuga linnaks, kuna tema osad jäid keset metsi, põllumajandusmaid ja põlevkivi kaevandamisi tugevasti laiali pillutatud "saarteks".
1991.aastal Kohtla-Järve linna osade arv vähenes, tema koosseisust läksid välja Jõhvi, Kiviõli ja Püssi, saades iseseisvateks linnadeks. Kõnesoleval ajal Kohtla-Järve koosneb kuuest osast: Järve, Ahtme, Kukruse, Oru, Sompa ja Viivikonnast (koos Sirgala aleviga).
Meie linna planeering on jäänud väga omapäraseks. Linna elanike arv on natuke üle 50 tuhande.


http://www.kjlv.ee/?lang=ru

Ahtme Gümnaasiumist


Kooli ajaloost
1. Kooli asutamisaasta ja kuupäev: 17.oktoobril 1962.a.

2. Kooli nimi:
1962 - Eriinternaatkool nr.2 (probleemsetele lastele)
1966 - Kohtla-Järve 14.keskkool
1993 - Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium

3. Kooli aadress:
Altserva 6, Kohtla-Järve 31021 (7.-12.kl.)
Sõpruse 33, Kohtla-Järve 31021 (1.-6.kl.)

4. Teated kooli õpetajate ja õpilaste arvu:
1962 - õpilasi 242, õpetajaid 32
2000 - õpilasi 1041, õpetajaid 80
2005 - õpilasi 822, õpetajaid 85

5. Koolijuhatajate või direktorite nimed koos tööaastatega:
1962 - Aleksandr Milits
1963 - Boriss Golberg
1965 - Viktor Smirnov
1977 - Nadežda Skiperskaja
1978 - Anatoli Mosjakin
1986 - Svetlana Skorobogatova

6. Ülevaade koolihoonest (hoonetest) ja ümberehitustest (millal):
1962 – valmis uus hoone ja 2 ühiselamuhoonet
1966 – jäi ainult õppehoone
1989 – valmis esimene arvutiklass
1992 – valmis lugemissaal
1993 – valmis teine arvutiklass
1994 – valmis keemia praktiliste tööde laboratoorium
1995 – valmis näitusesaal
1999 – valmisid kaasaegne videoklass, õpilasomavalitsuse tuba, rekonstrueeriti aula, anti gümnaasiumile üle rekonstrueeritud endise põhikooli hoone 1.-6.kl. õpetamiseks
2000 – algkoolihoones valmisid lugemissaal, arvutiklass, elava looduse tuba, näitusesaal
2003 – Eesti koduloo- ja kultuurimuuseum
2003 – metoodika- ja teadusliku uurimistöö keskus
2004 – arendusõppekeskus (algkoolihoones), avatud ravihingamise kabinet, renoveeritud sööklad

(http://www.ahtme.edu.ee/?tl=2&m=43&mod=content&showid=196)

Кохтла-Ярве

Город Кохтла-Ярве находится на северо-востоке Эстонии, в уезде Ида-Вирумаа. Статус города Кохтла- Ярве получил 14 июня 1946 года. Площадь — 46 квадратных километров. Состоит из шести отдельно стоящих частей города: Ахтме, Ярве, Кукрузе, Ору, Сомпа и Вийвиконна.

Kohtla-Järve linn asub kiirde Eestis, Ida-Viru maakonnas. Kohtla-Järve sai linna staatuse 15. juunil 1946. aastal. Linnapindala on 46 ruutmeetrit. Kohtla-Järve linn koosneb kuuest eraldi asuvast linnaosast: Järve, Ahtme, Kukruse, Oru, Sompa ja Viivikonna.